Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de zaak

Vitapetfood is de handelsnaam van:

Ramakers Jessica

Smissebroekstraat 43

3830 Wellen

Telefoonnummer: +32 473 24 33 59

E-mailadres: info@vitapetfood.be

BTW-nummer: BE0741570542

Artikel 2 – Toepassing

De algemene voorwaarden hieronder beschreven zijn van toepassingen op alle overeenkomsten (op afstand), leveringen en verzendingen tussen Vitapetfood (hierna beschreven als de verkoper) en haar klanten via de online shop www.vitapetfood.be of www.vitapetfood.com. Alvorens de overeenkomst op afstand en de bestelling daadwerkelijk wordt geplaatst, wordt gevraagd de algemene voorwaarden door te nemen en te accepteren. Deze worden in de bestelprocedure ter beschikking gesteld. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, kan via email, info@vitapetfood.be, een elektronisch exemplaar bekomen worden.

Artikel 3 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt

-Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper

-Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst met de klant uitsluitend gebruik   gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

-Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 4 – Aanbod

 1. De aangeboden artikelen op www.vitapetfood.be of www.vitapetfood.com zijn uitsluitend voor particulier gebruik.

 2. Het aanbod op de webshop is vrijblijvend. De verkoper heeft het recht ten alle tijde het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk materiële, druk of zetfouten. Het is mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is.

 4. Afbeeldingen geplaatst bij de aangeboden producten zijn louter illustratief om de klant een zo goed mogelijk beeld te geven van het aangeboden product. De verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren, groottes exact overeenkomen met het echte product.

 5. Alle aangeboden afbeeldingen en informatie zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 6. Elk aangeboden product bevat een nauwkeurige omschrijving met beeldmateriaal, zodat het mogelijk is voor de klant om een beoordeling te maken van het product.


Artikel 5 – De overeenkomst


De overeenkomst aangegaan via de webshop tussen klant en verkoper wordt na aanvaarding door de klant bevestigd voor ontvangst door de verkoper. De klant ontvangt hiervoor een verzoek tot betaling.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Het kenbaar maken, kan de klant doen door melding naar info@vitapetfood.be. Hierbij wordt duidelijk beschreven welke factuur en producten het retourneren betreft. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de eerder genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet (tijdig) aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop bindend.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diepvriesproducten. Eveneens zijn voeding en snacks uitgesloten vermits dit producten zijn die snel kunnen bederven of verouderen.

In geen enkel geval is het herroepingsrecht van toepassing op geopende verpakkingen, waardoor de kwaliteit van het product niet meer gegarandeerd kan worden.


Indien de klant wenst gebruik te maken van het herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending volledig ten laste van zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaalde, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen retour gekregen hebben of totdat de klant een bewijs levert dat de goederen retour gezonden zijn.


Artikel 7 – De prijs


Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Leverings- en/of verzendingskosten worden steeds apart vernoemd en zijn steeds ten laste van de klant.


Artikel 8 – Garantie


Garantie geldt niet op voeding, snacks en aanverwanten.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De verkoper is niet aansprakelijk indien een bestelling retour komt door een adresfout.

 3. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij met de klant is overeengekomen tot een langere leveringstermijn.

 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De verkoper zal de klant hiervan op de hoogte stellen dat het oorspronkelijk product niet leverbaar is en de klant de keuze geven akkoord te gaan bij het vervangproduct. De klant kiest of hij het vervangend product accepteert. De klant bericht hierover de verkoper. Indien geen akkoord voor vervanging van het product, betaalt de verkoper het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product binnen 14 dagen, vanaf datum dat verkoper bericht hierover kreeg van klant, terug aan klant.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de klant.

 8. Leveringen aan huis of in afhaalpunten gebeuren uitsluitend met de door de verkoper aangeduide transportpartner vermeld in artikel Verzending & verzendkosten bij de algemene verkoopsvoorwaarden.

 9. Diepvriesproducten kunnen niet worden opgestuurd en zullen enkel door de verkoper zelf worden geleverd, tenzij deze door de klant worden afgehaald bij de verkoper zelf. Levering van diepvriesproducten zal enkel geschieden in een beperkte regio. Een definitie van deze regio is steeds terug te vinden in artikel 11 Levering, verzending en bijhorende kosten bij de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, verbindt de klant zich ertoe de verschuldigde bedragen te voldoen binnen de 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling met vermelding van de bestelnummer. 

 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeldde betaalgegevens aan de verkoper te melden.

 3. Bij niet tijdige betaling door de klant, binnen de termijn van 7 werkdagen, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 4. De betaling kan gebeuren op verschillende wijzen.

  -Bij een overeenkomst op afstand zal de betaling gebeuren middels overschrijving. De verkoper bezorgt ter bevestiging van de bestelling van de klant een nota (via mail) met verzoek tot betaling binnen de 7 dagen. Goederen die niet voorradig zijn, zullen pas besteld worden na ontvangst van de betaling. 

  -Bij levering aan huis kan de betaling ook gebeuren middels overschrijving. De verkoper bezorgt ter bevestiging van de bestelling van de klant een bestelbon inclusief betalingsgegevens en betalingsrefentie (bestelnummer). Hierop zal een uiterste betalingsdatum vermeld worden waarbinnen de betaling dient ontvangen te zijn. De betaling dient in elk geval door de verkoper ontvangen zijn, alvorens een uitlevering van de goederen plaats zal vinden.

  -Bij afhaling van goederen, wat enkel na afspraak met de verkoper kan, kan de betaling plaatsvinden met contant geld, payconic of bancontact app.


  Artikel 11 – Levering, verzending en bijhorende kosten

  • Bestellingen geplaatst VOOR zondagavond 18u worden, onder voorbehoud van levering van de groothandel, na afspraak met de koper geleverd vanaf vrijdag/ zaterdag. 
  • Afhaling van de bestelde goederen

              Geen extra kosten worden in rekening gebracht.


  • Levering aan huis door verkoper: hieronder kunnen vallen, alle producten aangeboden op de webshop. 

              -GRATIS levering binnen de postcodes 3570, 372X, 383X, 3840
              -5€ leveringskost binnen de postcodes  350X, 351X, 3520, 3590, 3700, 3717, 373X, 374X, 380X, 3850, 3870, levering vanaf 25€ 

              -7,5€ leveringskost binnen de postcodes 3530, 3540, 3545, 3550, 3600, 362X, 3770, 389X, levering vanaf 50€

              -10€ leveringskost binnen de postcodes 2400, 2430, 2440, 3560, 358X, 363X, 3640, 365X, 3670, 3680, 3690, 379X, 39XX, levering vanaf 95€


  • Levering aan huis/ pick up point door dpd/ bpost
   Leveringen aan huis zullen nooit diepvriesproducten bevatten. De prijs zal bepaald worden aan de hand van het totale pakketgewicht en/of de keuze thuislevering of pick up point
   -Pakketten tot 5 kg: +5,5€ (bpost)
   -Pakketten tot 10 kg: +6€ (bpost)
   -Pakketten tot 30 kg: +8€ (dpd)
   -Levering in afhaalpunt: +5,00€
  • GRATIS verzending/ levering vanaf 125€
  • Neem voor meer informatie contact op via info@vitapetfood.be